• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Dokumentacja kadrowa 2020 zasady prowadzenia i przechowywania ze wzorami dokumentów

Dokumentacja kadrowa 2020 zasady prowadzenia i przechowywania ze wzorami dokumentów W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2020 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono zmianom, które zostały wprowadzone w ciągu 2019 r. Od 4 maja 2019 r. obowiązują bowiem zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej, które dostosowały zasady jej prowadzenia do przepisów RODO. Natomiast od 7 września 2019 r. weszły w

Dokumentacja kadrowa 2020 zasady prowadzenia i

Dokumentacja spraw pracowniczych na 2020 rok przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zalety dokumentacji pracowniczej to:
opracowana na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369),
jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,
pełny zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne,
opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,
ponad 330 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku,
wszystkie w pełni edytowalne wzory (format MS Word) zamieszczone dodatkowo w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. uwzględnia bardzo ważne dla kadrowców zagadnienia, w tym:
nowy dział „Pracownicze plany kapitałowe” – wzory pomagające we właściwym wypełnieniu nowych obowiązków pracodawców, m.in.: regulamin wyboru reprezentacji osób zatrudnionych, protokoły związane z wyborem instytucji finansowej, wnioski do pracodawców, deklaracje pracowników związane z udziałem w PPK, dotyczące zasad finansowania i inne;
nowy dział „Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich wykonywana przez pracodawców” – wzory dokumentów, które pomogą pracodawcy we właściwym zorganizowaniu i przeprowadzeniu procesu kontroli: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego;
dokumentacja związana z wykonywaniem pracy zdalnej (tzw. „home office”) – autorskie propozycje regulaminu pracy zdalnej, wzory porozumienia stron związanego ze zmianą zasad wykonywania pracy (praca zdalna jest coraz częściej wykorzystywana w praktyce, w odróżnieniu od telepracy ma charakter incydentalny, może być wykonywana zarówno w zakładzie pracy, jak i poza nią, np. w domu, kawiarni, pociągu, co stawia przed pracodawcami nowe wyzwania związane z prawidłową dokumentacją);
nowe interpretacje, stanowiska urzędowe, praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej według nowych zasad – komentarze, przykłady, omówienie nowych stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
zmiany związane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, z nowelizacją Kodeksu pracy oraz innych powiązanych przepisów prawa. Dokumentacja kadrowa 2020 zasady prowadzenia i przechowywania ze wzorami dokumentów W książce przedstawione są aktualne, obowiązujące w 2020 r. zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególną uwagę poświęcono zmianom, które zostały wprowadzone w ciągu 2019 r. Od 4 maja 2019 r. obowiązują bowiem zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej, które dostosowały zasady jej prowadzenia do przepisów RODO. Natomiast od 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące wydawania i sporządzania świadectwa pracy. Z publikacji można się również m.in. dowiedzieć:
jak prowadzić dokumentację w formie elektronicznej,
jakie są okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych,
jak prowadzić akta osobowe.
W publikacji zostały omówione kwestie związane z nowymi obowiązkami płatników składek, wynikającymi ze skrócenia okresów przechowywania dokumentacji kadrowej. Przystępnie wyjaśnione zostały procedury, zgodnie z którymi pracodawca – płatnik składek – powinien postępować, aby mieć prawo do skróconego okresu przechowywania akt osób zatrudnionych po 1998 r. Omówiono także wszystkie najważniejsze zmiany w dokumentach ZUS związane ze skróceniem przechowywania akt, w tym nowe formularze, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. – ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA.

Nowe formularze, a także nowe wersje druków dotychczas obowiązujących przedstawiono w instruktażowy sposób i z uwzględnieniem najnowszych wytycznych ZUS w tym zakresie.

Książka zawiera nowe wzory dokumentów pracowniczych przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Omówiono także dokumentowanie kwestii związanych z innymi aspektami zatrudnienia – m.in. zawieraniem umów o pracę, ewidencjonowaniem czasu pracy, odpowiedzialnością porządkową czy badaniami profilaktycznymi pracowników.

Publikacja jest praktyczną pomocą dla każdego pracodawcy oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe i pracownicze w firmie.
W książce znajdziesz Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej, Nowelizacja przepisów dotyczących prowadzenia i przechowywania, dokumentacji pracowniczej, Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, Formy dokumentacji pracowniczej oraz ich zmiana, Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej, Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej od stycznia 2019 r., Obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji, obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń społecznych, Postać a forma elektroniczna, Odpowiedzialność wykroczeniowa, Język polski w dokumentacji pracowniczej, Język umowy o pracę, Język pozostałych dokumentów z zakresu prawa pracy, Nazwa stanowiska w języku obcym, Ochrona danych osobowych, Przetwarzanie danych osobowych pracowników, Pozyskiwanie danych osobowych od osób ubiegających się o zatrudnienie, Pozyskiwanie danych osobowych od pracowników, Przepisy wewnątrzzakładowe, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin zfśs, Układ zbiorowy pracy, Obwieszczenie o systemach czasu pracy, Informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu, Kwestionariusz osobowy, Badania lekarskie, szkolenie wstępne BHP, Zakres obowiązków pracownika, Zapoznanie z regulaminami pracy i wynagradzania, Przebieg zatrudnienia, Zawarcie umowy o pracę, Informacja o warunkach zatrudnienia, Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, Wspólna odpowiedzialność materialna, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Okresowe szkolenia bhp, Dokumentacja płacowa, Ewidencja czasu pracy, Ruchomy czas pracy, Wyjścia prywatne, Potwierdzenie obecności w pracy, Urlopy wypoczynkowe, Kary porządkowe, Ewidencja odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, Zakończenie zatrudnienia, Wypowiedzenie umowy o pracę, Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, Wygaśnięcie stosunku pracy, Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Świadectwo pracy, Przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowej