• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN

Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN Nomenklatura Scalona (CN) od 1 lipca 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, a podstawą ich identyfikacji w odniesieniu do towarów stan

Nomenklatura scalona (CN) ze

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku ze zwolnieniem z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat oraz obniżeniem skali podatkowej i wzrostem kosztów uzyskania przychodów.

W poradniku wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych czy niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Omówiono także zasady ustalania i obliczania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. Są to m.in. dodatki stażowe, funkcyjne, godziny nadliczbowe, odszkodowania czy odprawy. Na przykładach list płac w czytelny sposób przedstawiono zasady prawidłowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz ze zlecenia w różnych wariantach.

Nowością jest prawidłowe obliczanie wpłat do PPK – zarówno w części finansowanej przez pracodawcę, jak i przez uczestnika PPK. Przepisy dotyczące wdrożenia PPK nałożyły na pracodawców wiele nowych obowiązków. Pierwszych rozliczeń dokonano z wynagrodzenia już w listopadzie 2019 r. Kolejne grupy pracodawców będą objęte obowiązkiem utworzenia PPK w latach 2020–2021. Wdrożenie PPK w firmach, a także zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowały, że zmieniły się zasady obliczania kwot wolnych od potrąceń. Ich wysokość uzależniona jest zarówno od wieku pracownika czy zleceniobiorcy, jak i od innych czynników mających bezpośredni wpływ na wyliczenie kwoty netto wynagrodzenia za pracę na etacie lub z tytułu zlecenia.

Publikacja zawiera m.in.:

wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac,
przykładowe wzory list płac dla pracowników i rozliczeń ze zleceniobiorcami,
instrukcje obliczania wynagrodzenia za część miesiąca w przypadku nieobecności w pracy z różnych przyczyn,
instrukcję ustalania wysokości nieperiodycznych obowiązkowych składników wynagrodzenia,
zasady obliczania odpraw i odszkodowań ze stosunku pracy,
zestawienia tabelaryczne zawierające niezbędne wskaźniki.
Najtrudniejsze zagadnienia zostały zaprezentowane na przykładach.ATUTY PUBLIKACJI:

Aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w rozstrzyganiu wątpliwości związanych z ustalaniem wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych. Zawiera przykładowe wzory list płac zarówno dla pracownika, jak i osoby niebędącej pracownikiem.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie jest wsparciem dla osób zajmujących się rozliczeniami płacowymi – kadrowych i księgowych. Zainteresuje też pracodawców, dyrektorów działów HR, pozostałych kierowników wyższego szczebla oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie. Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT powiązania z PKWiU2008 opisowa wersja CN Nomenklatura Scalona (CN) od 1 lipca 2020 r. niezbędna dla potrzeb VAT, z częścią opisową wyjaśniającą zawartość poszczególnych kodów Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, a podstawą ich identyfikacji w odniesieniu do towarów stanie się Nomenklatura Scalona CN.
W publikacji pełny tekst klasyfikacji Nomenklatura scalona (CN) na 2020 r., z przyporządkowanymi stawkami VAT, obowiązującymi od dnia 1 lipca 2020 r., z odpowiednimi wyjaśnieniami. Dodatkowo część opisowa CN wyjaśniająca zawartość poszczególnych kodów, a także pomocnicze klucze powiązań CN z PKWiU 2008.
Podstawa prawna: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280, z dnia 31.10.2019 r.) oraz ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

Tabela stawek celnych Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego Zwierzęta żywe Mięso i podroby jadalne Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Produkty pochodzenia roślinnego Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy Zboża Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych Cukry i wyroby cukiernicze Kakao i przetwory z kakao Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin Różne przetwory spożywcze Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa karma dla zwierząt Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu Produkty mineralne Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement Rudy metali, żużel i popiół Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne Sekcja VI. Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów Chemikalia organiczne Produkty farmaceutyczne Nawozy Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe środki barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne Materiały fotograficzne lub kinematograficzne Produkty chemiczne różne Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku Tworzywa sztuczne i artykuły z nich Kauczuk i artykuły z kauczuku Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż jelita jedwabników) Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż jelita jedwabników) Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny Korek i artykuły z korka Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nich Masa włóknista z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany Materiały i artykuły włókiennicze Jedwab Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego Bawełna Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej Włókna ciągłe chemiczne; pasek i tym podobne z materiałów włókienniczych chemicznych Włókna odcinkowe chemiczne Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły włókiennicze w rodzaju nadających się do użytku przemysłowego Dzianiny Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów Nakrycia głowy i ich części Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części Pióra i puch, preparowane oraz artykuły wykonane z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów Wyroby ceramiczne Szkło i wyroby ze szkła Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych Żeliwo i stal Artykuły z żeliwa lub stali Miedź i artykuły z miedzi Nikiel i artykuły z niklu Aluminium i artykuły z aluminium Ołów i artykuły z ołowiu Cynk i artykuły z cynku Cyna i artykuły z cyny Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych Artykuły różne z metali nieszlachetnych Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne) Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria Zegary i zegarki oraz ich części Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów Broń i amunicja; ich części i akcesoria Broń i amunicja; ich części i akcesoria Artykuły przemysłowe różne Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane Zabawki, gry i przybory sportowe; ich części i akcesoria Artykuły przemysłowe różne Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki Kompletny zakład przemysłowy Specjalne kody nomenklatury scalonej Wykaz towarów opodatkowanych stawką % bez względu na kod CN Wykaz towarów opodatkowanych stawką % bez względu na kod CN Wyciąg z ustawy z dnia marcar. o podatku od towarów i usług (Dz.U. zr. poz.z późn. zm.). Wyciąg z ustawy z dnia sierpniar. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. ) Pomocnicze klucze powiązań pomiędzy PKWiU a Nomenklaturą scaloną CN