• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty , Płyta CD

Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty , Płyta CD Komentarz zawiera 246 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce. W drugim wydaniu komentarza dodano nowe wzory dotyczące m.in. zasad tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie z dniem 25.2.2019 r. Ponadto zaktualizowano akt

Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty , Płyta

Jak sporządzić Regulamin pracy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. Kto wprowadza regulamin pracy Jak należy wprowadzać regulamin pracy Reprezentatywna organizacja związkowa Treść regulaminu pracy Organizacja pracy Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe Pora nocna Termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia Wykaz prac wzbronionych młodocianym i kobietom Obowiązki z zakresu BHP Sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy Informacja o karach porządkowych Dodatkowe postanowienia regulaminu pracy Wejście w życie regulaminu pracy Obowiązywanie regulaminu pracy wprowadzonego przed 1 stycznia 2017 r. Zmiany regulaminu i jego likwidacja Regulamin wynagradzania od 1 stycznia 2017 r. Zakładowe źródło prawa pracy Regulamin wynagradzania a układ zbiorowy pracy Indywidualne warunki wynagradzania pracowników a zapisy regulaminu wynagradzania Procedura ustalenia regulaminu Treść regulaminu wynagradzania Inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania w regulaminie wynagradzania Zmiana regulaminu wynagradzania Rezygnacja z zfśs w regulaminie wynagradzania Wejście w życie regulaminu wynagradzania Uchylenie regulaminu wynagradzania Zawieszenie regulaminu wynagradzania Najczęstsze błędy przy tworzeniu regulaminu wynagradzania Tworzenie regulaminu zfśs od 1 stycznia 2017 r. Kto musi tworzyć zfśs Możliwość rezygnacji z tworzenia funduszu przez poszczególne kategorie pracodawców Na co zwrócić uwagę, tworząc regulamin zfśs Procedura ustalania regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Wspólna działalność socjalna Akty notarialne Praktyczne komentarze Orzecznictwo Koszty , Płyta CD Komentarz zawiera 246 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce.

W drugim wydaniu komentarza dodano nowe wzory dotyczące m.in. zasad tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wynikające z ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie z dniem 25.2.2019 r. Ponadto zaktualizowano akty notarialne, orzecznictwo oraz koszty i uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z :

ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), która dotyczy m.in. terminu przedawnienia roszczeń;
ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
oraz

ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1009), który dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK, wprowadzenia przepisów mających skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Wszystkie wzory zostały opatrzone obszernymi komentarzami wzbogaconymi orzecznictwem oraz poglądami doktryny. Ponadto do każdego wzoru wskazano koszty związane ze sporządzeniem danego aktu notarialnego. Do książki dodawana jest płyta CD, która zawiera edytowalne wersje wzorów z książki.

Prezentowana publikacja podzielona została na kilka rozdziałów dotyczących:

ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego (m.in.: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo ze zwolnieniem z ograniczeń zawartych w art. 108 KC, potwierdzenie czynności falsus prokuratora);
prawa rzeczowego (m.in.: służebność drogowa, służebność przesyłu, porozumienie o zmianie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych, zniesienie współwłasności poprzez przyznanie rzeczy jednej osobie);
zobowiązań (m.in.: poręczenie przez członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o., sprzedaż użytkowania wieczystego i własności gruntu na rzecz obcokrajowca spoza UE, uznanie długu, przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości);
prawa rodzinnego (m.in.: uznanie dziecka, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, zbycie udziału w rzeczy należącej do majątku wspólnego za zgodą małżonka, podział majątku z przyjęciem długu);
prawa spadkowego (m.in.: testament z podstawieniem, testament z poleceniem, akt poświadczenia dziedziczenia);
prawa rolnego (m.in.: sprzedaż tzw. siedliska, sprzedaż nieruchomości rolnej na rzecz rolnika, sprzedaż przez wspólnotę gruntową);
prawa handlowego i korporacyjnego (m.in.: akt zawiązania spółki akcyjnej, protokół wieloosobowej spółki z o.o. z uchwałą potwierdzającą z art. 17 KSH, spółka komandytowa osób fizycznych, oświadczenie o zmianie aktu założycielskiego spółki z o.o.);
gospodarki nieruchomościami (m.in.: sprzedaż nieruchomości zabudowanej przez gminę w trybie przetargowym na rzecz spółki komandytowej, sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa);
prawa spółdzielczego i lokalowego (m.in.: przeniesienie przez Spółdzielnię Mieszkaniową odrębnej własności lokalu na rzecz ubezwłasnowolnionego całkowicie uprawnionego do spółdzielczego lokatorskiego prawa, ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu łącznie z obciążeniem go hipoteką, umowa deweloperska);
hipoteki i ksiąg wieczystych (m.in.: oświadczenie do złożenia wniosku wieczystoksięgowego w akcie, porozumienie w zakresie ustalenia treści księgi wieczystej, zwolnienie jednej z nieruchomości spod hipoteki łącznej);
prawa o notariacie (m.in.: odmowa dokonania czynności notarialnej z uzasadnieniem odmowy, protokół z otwarcia ofert, protokół przyjęcia depozytu jako dokumentu).
Autorami opracowania są notariusze z całej Polski, którzy bardzo często łączą codzienna praktykę z pracą naukową.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do notariuszy, zastępców notariuszy, a także aplikantów notarialnych. Ponadto jest ona skierowana do wszystkich osób mających na co dzień związek z aktami notarialnymi, które chciałyby pogłębić wiedzę z tego zakresu tj. sędziów, prokuratorów, radców prawnych oraz adwokatów.