• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania zamówień publicznych, organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych. Nowe wydanie komentarza do prawa zamówień publicz

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg Komentarz do Prawa

Książka o płacach w 2020 roku ma charakter kompendium wiedzy normatywnej i praktycznej dla przedsiębiorców w dziedzinie płac. Całość skład się z 10 rozdziałów, napisanych w konwencji vademecum dla pracodawców:
- podstawy prawne płac
- podstawy ekonomiczne płac
- stosowane systemy i formy płac
- zasady wynagradzania pracowników
- pakiety płacowe dla pracowników
- wynagrodzenia za prace zlecone wg umów cywilnoprawnych
- problemy rachunkowe z opodatkowaniem płac i obciążeniem składkami przekazywanymi do ZUS, dopłaty, potrącenia
- dokumentacja płac
- ewidencja płac
- organizacja, technika i metodyka pracy wyodrębnionej komórki obsługującej płace.

Ponadto w książce Wszystko o płacach dodano 15 załączników zawierających wzory list płac, rachunków i imiennych kart wynagrodzeń oraz schemat obliczenia minimalnego wynagrodzenia netto.
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2020 rok. Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:
przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,
zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,
środków ochrony prawnej,
kontroli udzielania zamówień publicznych,
organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych.
Nowe wydanie komentarza do prawa zamówień publicznych zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny. W Komentarzu wyd. Beck omówiono zmiany wprowadzone m.in.:
ustawą z 20.7.2018 r., która doprecyzowała przepisy regulujące kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych; zmiana weszła w życie 18.10.2018 r.;
ustawą z 21.2.2019 r., która dostosowuje przepisy Prawa zamówień publicznych do RODO, m.in. ogranicza zasadę jawności w zamówieniach publicznych, modyfikuje obowiązek informacyjny, reguluje kwestie dot. przetwarzania danych na gruncie zamówień publicznych; zmiana wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Prawie zamówień publicznych. Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.