• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Płace od A do Z w 2020 Cieślak Monika HrServices

Płace od A do Z w 2020 Cieślak Monika HrServices Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. związane z minimalną stawką godzinową. Potem przedstawia nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku. P

Płace od A do Z w

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami.
Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:
15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac,
wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń,
przykładowe listy płac,
zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy,
zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.
W najnowszym wydaniu książki uwzględniamy ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów, m.in.:

nowe reguły kalkulowania zaliczek podatkowych w 2020 r. w miesiącu, w którym dochód zatrudnionego przekracza próg podatkowy;
sposób prawidłowego rozliczania w 2020 r. wpłat do PPK;
zasady stosowania w 2020 r. nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT";
zmiany w zakresie PIT obowiązujące od 1.10.2019 r.;
wyłączenie od 2020 r. dodatku stażowego z płacy minimalnej;
sposób ustalania w praktyce kwot wolnych od potrąceń w przypadku umów cywilnoprawnych;
opis nowego wzoru PIT-11;
podwyższenie od 1.9.2019 r. stawek procentowych wynagrodzenia pracowników młodocianych;
reguły rozliczania z podatku i składek ZUS świadczenia w postaci zapewnienia pracownikowi zakwaterowania;
podwyższenie od 2020 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umów o świadczenie usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (i związane z tym nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.);
nowe wskaźniki na 2020 r., takie jak np. współczynnik ekwiwalentowy czy kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS w 2020 r.
6 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji:
1. Przykłady obliczeń krok po kroku
Wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu prawidłowo ustalisz potrzebne kwoty.

2. Gotowe schematy postępowania
Szybciej wykonasz swoje obowiązki, korzystając z gotowych schematów działania.

3. Rozwiązania nietypowych problemów
Prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.

4. Stanowiska i interpretacje organów: MRPiPS, PIP
W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.

5. Wzory dokumentów płacowych
Przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.

6. Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń
Ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2019 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

W tej książce znajdziesz tylko praktyczne informacje. Prezentujemy problemy zgłaszane przez czytelników, teorię ograniczając do minimum. Odpowiedzi poparte wskazówkami z praktyki i interpretacjami organów urzędowych oraz orzecznictwem pomogą Ci w sprawnym prowadzeniu rachuby płac.
Dzięki niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo:

Jak w praktyce stosować zwolnienie z opodatkowania „zerowy PIT"?
W jaki sposób wyliczać zaliczki na podatek w 2020 r. w miesiącu, w którym dochód zatrudnionego przekracza próg podatkowy?
Kiedy powstaje przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę i jak te wpłaty prawidłowo rozliczać na liście płac?
Jak „zerowy PIT", wpłaty na PPK i zmiany podatkowe obowiązujące od 1.10.2019 r. wpływają na ustalanie kwot potrąceń z należności wypłacanych zatrudnionym osobom?
W jakim zakresie zmodyfikowano reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przysługującego w ramach umowy zlecenia i umów o podobnym charakterze?
Jakie są zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
Jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika?
Jak rozliczać popularne świadczenia pozapłacowe oferowane zatrudnionym osobom?
W jaki sposób obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł?
Jakie są najważniejsze obowiązki przy zatrudnianiu osoby spoza Unii Europejskiej?
Jak rozliczać w zakresie składek ZUS i podatku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?
Które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia?
Czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki?
Jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia?
Jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?
Które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych?
Jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne?
Czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń?
Jak powinno wyglądać ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?
W jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
Jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny?
Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w danym miesiącu miał zwolnienie lekarskie na wszystkie dni robocze z wyjątkiem wolnych weekendów?
Czy pomniejszać pensję, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy?
Jak wyznaczać podstawę urlopową i ekwiwalentową w nietypowych sytuacjach?
Jakie są reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców?
Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.:

ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach,
wyznaczania nowego terminu wypłaty,
rozliczania godzin nadliczbowych,
rekompensowania pracy w niedziele i święta,
wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
rozliczania pracy w nocy,
wypłaty świadczeń chorobowych,
dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,
przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych,
reguł wysyłania pracowników do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania, Płace od A do Z w 2020 Cieślak Monika HrServices Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu!
Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. związane z minimalną stawką godzinową. Potem przedstawia nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku. Przedstawia najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe oraz interpretacje ZUS.
Następnie przedstawia krok po kroku, technikę naliczania wynagrodzeń. Przedstawia metodę wyliczania poszczególnych obligatoryjnych składników wynagrodzenia tj. wynagrodzenie urlopowe, chorobowe, przestojowe w różnych systemach wynagrodzeń (czasowym: miesięcznym, godzinowym, akordowym, prowizyjnym, mieszanym). Omawia rozbieżności i wątpliwości w zakresie naliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia.
W dalszej części książki o płacach autorka omawia sposób wyliczania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, zlecenia, kontraktu menedżerskiego, umowy o praktykę absolwencką, powołania), po czym przechodzi do szczegółowego omówienia kwestii związanych z opodatkowaniem i oskładkowaniem różnych składników wynagrodzenia. Przedstawia i wyjaśnia wszystkie niuanse dotyczące wynagradzania osób, zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów zlecenia.
Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem składników wynagrodzenia tj: wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe, opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za płace szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w fachowej prasie i podczas szkoleń.
Publikacja zawiera:
- szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień,
- pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
- przykładowe wyliczenia ukazujące mechanizmy naliczania poszczególnych składników wynagrodzeń z umowy o pracę, zlecenia i innych.

Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.
Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorka poruszyła zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym. W takich sytuacjach wskazano praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie jest źródłem prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Jest ona źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorkę rozwiązań problemów płacowych.
Często w polskiej praktyce, bez zmiany przepisów prawnych, zmienia się stanowisko organów skarbowych czy ZUS. Przykładem mogą być zmieniające się interpretacje organów na temat opodatkowania imprez integracyjnych, czy ubezpieczenia NNW w zagranicznej podróży służbowej na przestrzeni ostatnich lat czy praktyka kontroli umów o dzieło przez ZUS. Nadal nie ma jednej odpowiedzi na pytanie czy kwota ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zawiera czy nie koszt paliwa.
Stan prawny książki Płace 2020 to 20 stycznia 2020 roku